Elephant Corridors explained | एलिफंट कॉरिडॉर काय आहे?

Elephant Corridors explained

अलीकडे, भारत सरकारने 62 नवीन एलिफंट कॉरिडॉर (Elephant Corridors) ओळखले (identified), जे वन्यजीव संरक्षणासाठी देशाच्या वचनबद्धतेतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून ओळखले गेले. यामुळे अशा कॉरिडॉरची एकूण संख्या 150 झाली आहे, जी 2010 मध्ये नोंदणीकृत 88 पेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. Elephant Corridors महत्त्वाचे का आहे हत्ती संवर्धन स्थिती भारतीय हत्तीबद्दल Elephas maximus, भारतीय हत्ती, उत्तर, पूर्व … Read more