Site icon MahaOfficer

ग्राम उद्योग विकास योजना 2023 | Gramodyog Vikas Yojana 2023

ग्राम उद्योग विकास योजना 2023

ग्राम उद्योग विकास योजना 2023

संदर्भ: खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) च्या अध्यक्षांनी अलीकडेच, ग्राम उद्योग विकास योजना 2023 चा एक भाग म्हणून भुवनेश्वर, ओडिशा येथील कारागिरांना टूलकिट्स आणि यंत्रसामग्रीचे वाटप केले.

KVIC (खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग) बद्दल

Exit mobile version